Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – Binnenwout B.V.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
1.a. Binnenwout B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Binnenwout B.V. gevestigd aan Achter de Kerk 23 te Grave, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62119435;
1.b. overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Binnenwout B.V. en de klant;
1.c. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met Binnenwout B.V.;
1.d. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
1.e. website: de website www.wout.com die door Binnenwout B.V. wordt beheerd;
1.f. producten: alle producten die Binnenwout B.V. aanbiedt;
1.g. binnenboom: de binnenboom die Binnenwout B.V. aanbiedt.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Binnenwout B.V. en de klant. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de verhuur van de binnenboom.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Binnenwout B.V. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien Binnenwout B.V. niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Binnenwout B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Afbeeldingen

3.1. De afbeeldingen, tekeningen, gegevens, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website geven een goed beeld van de aangeboden producten.
3.2. Planten zijn, binnen hun soort, niet hetzelfde. Dit betekent dat een geleverde plant niet exact hetzelfde eruit ziet als de plant van hetzelfde soort en met hetzelfde formaat die op de website staat.

Artikel 4. Aanbod

4.1. Het aanbod van Binnenwout B.V. is vrijblijvend.
4.2. Kennelijke vergissingen of fouten op de website, in e-mailberichten, brochures, offertes of overige publicaties binden Binnenwout B.V. niet.

Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden

5.1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
5.2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
5.3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Binnenwout B.V. of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 6. Totstandkoming van de overeenkomst

6.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
1.a. De klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen;
1.b. De klant op enige andere wijze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van Binnenwout B.V.
6.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
6.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Binnenwout B.V. de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Binnenwout B.V. heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met Binnenwout B.V.
6.4. Indien de bestelling buiten Nederland, op een van de Waddeneilanden of in Zeeuws Vlaanderen geleverd dient te worden, dan kan de overeenkomst niet via de website tot stand komen. Bij het invullen van de afleverlocatie tijdens het bestelproces wordt de klant hiervan in kennis gesteld. In een dergelijk geval dient de klant via de e-mail een leveringsverzoek bij Binnenwout B.V. in te dienen. Vervolgens maakt Binnenwout B.V. aan de klant kenbaar of het product op de gewenste afleverlocatie geleverd wordt en, indien dat het geval is, de hoogte van de verzendkosten. Nadat de klant akkoord is gegaan met de hoogte van de verzendkosten, komt de overeenkomst tot stand en wordt via de e-mail een bevestiging naar de klant gestuurd.
6.5. Nadat de klant op een andere wijze dan via de website bij Binnenwout B.V. een bestelling heeft geplaatst, zal Binnenwout B.V. de ontvangst van een dergelijke bestelling zo spoedig mogelijk bevestigen.

Artikel 7. Betaling en facturatie

7.1. De bestellingen die via de website geplaatst zijn, kunnen betaald worden middels de betaalmogelijkheden die bij het bestelproces staan vermeld. Binnenwout B.V. accepteert o.a. betalingen middels Klarna, dat is in delen of achteraf betalen.
7.2. Binnenwout B.V. heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.
7.3. Naar de klant zijnde een bedrijf die niet via de website een bestelling heeft geplaatst, wordt een factuur gestuurd. De factuur dient betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
7.4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is de klant, nadat hij door Binnenwout B.V. is gewezen op de te late betaling en Binnenwout B.V. de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de klant hieraan geen gehoor heeft gegeven, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd en is Binnenwout B.V. gerechtigd de door hem gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

Artikel 8. Prijzen

8.1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw.
8.2. Prijzen vermeld in een offerte voor de klant zijnde een bedrijf zijn exclusief btw.
8.3. Binnenwout B.V. heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
8.4. De hoogte van de verzendkosten wordt tijdens het bestelproces, voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst, aan de klant kenbaar gemaakt, tenzij artikel 6.4 van toepassing is.

Artikel 9. Klachten

9.1. Indien het door de klant bestelde product beschadigd of defect wordt geleverd, of indien het een onjuist product is, dan kan de klant binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de producten, de klantenservice van Binnenwout B.V., zie artikel 17.1 voor de contactgegevens, op de hoogte stellen. Binnenwout B.V. zal vervolgens zorgen voor een creditering, terugbetaling of vervanging. Voor de consument geldt voor het melden van een gebrek aan een geleverd niet levend product een klachttermijn van 2 maanden.
9.2. Bij Binnenwout B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Binnenwout B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10. Herroepingsrecht bij bestelling via de website

10.1. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst die via de website tot stand is gekomen te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de gehele bestelling van Binnenwout B.V. heeft ontvangen.
10.2. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 10.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met de producten.
10.3. Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Binnenwout B.V. kenbaar te maken. Dit kan via het e-mailadres info@wout.com. Aan de klant wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de klant kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
10.4. Indien de klant op elektronische wijze aan Binnenwout B.V. kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Binnenwout B.V. na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging.
10.5. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
10.6. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 10.5.
10.7. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
10.8. Het risico van de retourzending rust bij de klant. De klant dient de retourzending voldoende te frankeren. De bewijslast dat het product tijdig is teruggestuurd ligt bij de klant. Dit kan de klant bewijzen door middel van een bewijs van postbezorging.
10.9. Binnenwout B.V. zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en Binnenwout B.V. het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het standaard leveren van de bestelling) restitueren. Bijkomende kosten, indien de klant niet voor de standaard levering heeft gekozen, worden niet door Binnenwout B.V. terugbetaald. Ontbindt de klant de overeenkomst gedeeltelijk en worden niet alle producten teruggestuurd, dan worden de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling niet aan de klant gerestitueerd.

Artikel 11. Uitzondering op het herroepingsrecht

11.1. Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 10 geldt niet voor bestellingen die niet via de website geplaatst zijn.

Artikel 12. Verplichtingen van de klant
12.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens die hij bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Binnenwout B.V. verstrekt correct en volledig zijn.
12.2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

Artikel 13. Conformiteit
13.1. Binnenwout B.V. staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod en/of op de website vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid.

Artikel 14. Garantie
14.1. Binnenwout B.V. biedt 3 maanden plantengarantie.
14.2. Binnenwout B.V. garandeert verder de kwaliteit en/of bruikbaarheid van de geleverde producten in overeenstemming met de verstrekte specificaties.
14.3. De datum van levering van de producten geldt als ingangsdatum van de garantie.
14.4. Als een garantieclaim wordt geaccepteerd door Binnenwout B.V. en Binnenwout B.V. verzoekt de klant het product/de producten terug te sturen, dan zullen de retourkosten voor rekening van Binnenwout B.V. zijn.
14.5. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie en klachten worden niet (verder) in behandeling genomen:
5.a. In geval van schade als gevolg van opzettelijke, verwijtbare of nalatige behandeling;
5.b. Bij verkeerd gebruik of slecht onderhoud;
5.c. Bij normale slijtage of verkleuring;
5.d. Indien het product beschadigd is als gevolg van het niet in acht nemen van de instructies voor gebruik;
5.e. Indien er sprake is van:
Wijzigingen of reparaties door de klant of door onprofessionele derden;
Schade veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen, ontploffingen, vorst of extreme weersomstandigheden;
Het niet op juiste wijze planten, snoeien of verzorgen van de geleverde plant of binnenboom.
14.6. Indien de klant onterecht een beroep heeft gedaan op de garantie en Binnenwout B.V. daardoor (onderzoeks)kosten heeft moeten maken, dan komen deze kosten voor rekening van de klant.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring
15.1. Binnenwout B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
1.a. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16;
1.b. Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
15.2. Binnenwout B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Binnenwout B.V. is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
15.3. Binnenwout B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.
15.4. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Binnenwout B.V. is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
15.5. Binnenwout B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundige verzorging van de producten.
15.6. Binnenwout B.V. is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
15.7. Binnenwout B.V. is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
15.8. Indien Binnenwout B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Binnenwout B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Binnenwout B.V. gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Binnenwout B.V. beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor de producten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Binnenwout B.V.
15.10. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Binnenwout B.V. kan aanwenden. Voor de consument geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.

Artikel 16. Overmacht
16.1. Binnenwout B.V. is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Binnenwout B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Binnenwout B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; storing in het e-mailverkeer; computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; diefstal; overheidsmaatregelen.
16.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van Binnenwout B.V.

Artikel 17. Klantenservice
17.1. Voor vragen over de overeenkomst of de producten of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Binnenwout B.V. De klantenservice van Binnenwout B.V. is bereikbaar via:
1.a. het e-mailadres: info@wout.com
1.b. het telefoonnummer: + 31 (0)10-3075288

Artikel 18. Opschorting en ontbinding
18.1. Binnenwout B.V. is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Binnenwout B.V. ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
18.2. Binnenwout B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
18.3. Voorts is Binnenwout B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
18.4. Binnenwout B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
18.5. Indien Binnenwout B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 19. Privacy
19.1. Binnenwout B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met zijn privacy policy die op de website staat.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Op de overeenkomst tussen Binnenwout B.V. en de klant is Nederlands recht van toepassing.
20.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Binnenwout B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Binnenwout B.V. gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat Binnenwout B.V. zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

SPECIALE VOORWAARDEN VOOR DE BINNENBOOM

De bepalingen opgenomen in dit hoofdstuk “Speciale voorwaarden voor de binnenboom” zijn, onverminderd de toepasselijkheid van de bovengenoemde voorwaarden, van toepassing indien de klant een binnenboom bij Binnenwout B.V. bestelt. Indien in de bovenstaande voorwaarden bepalingen staan die in strijd zijn met de bepalingen opgenomen in dit hoofdstuk, dan prevaleren de bepalingen opgenomen in dit hoofdstuk.

Artikel 21. Bezorging
21.1. Op verzoek van de klant plaatst de bezorger de binnenboom op de door de klant gewenste plek op het afleveradres. Deze plaatsing geschiedt voor risico van de klant. Derhalve kan Binnenwout B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, zoals krassen op de muur, de vloer, het plafond of het beschadigen van een eigendom van de klant, die is ontstaan tijdens deze plaatsing. Indien de klant dit risico niet wenst te lopen, dan dient hij de binnenboom tot aan de voordeur te laten bezorgen.
21.2. De binnenboom wordt niet op een van de Waddeneilanden bezorgd.
21.3. Indien de binnenboom buiten Nederland afgeleverd dient te worden, dan worden in overleg met de klant extra transportkosten aan de klant in rekening gebracht.
21.4. Indien de bezorger van Binnenwout B.V. niet op de afgesproken tijd de toegang wordt verleend tot de afgesproken locatie om de binnenboom af te leveren, dan worden alle extra kosten die Binnenwout B.V. daardoor moet maken, zoals extra reis- en arbeidskosten, aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 22. Herroepingsrecht bij bestelling via de website
22.1. Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, wordt door Binnenwout B.V. binnen 14 dagen met de klant een afspraak gemaakt om de binnenboom op te halen.
22.2. Indien Binnenwout B.V. op de overeengekomen afspraak niet de toegang wordt verleend tot de binnenboom, dan heeft Binnenwout B.V. het recht de extra kosten die hij daardoor maakt, zoals extra reis- en arbeidskosten, aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 23. Verplichtingen van de klant
23.1. De binnenboom mag maximaal 6 meter van een raam geplaatst worden.
23.2. De klant dient de binnenboom te verzorgen overeenkomstig de gegeven instructies.

Artikel 24. Garantie
24.1. Op de binnenboom wordt een garantie verleend van 1 jaar.
24.2. De factuur is het garantiebewijs.
24.3. Indien de binnenboom binnen de garantieperiode ziek is geworden of dood is gegaan, dan dient de klant Binnenwout B.V. daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In een dergelijk geval wordt de binnenboom door Binnenwout B.V. opgehaald en wordt door Binnenwout B.V. een nieuwe soortgelijke binnenboom aan de klant geleverd, zonder dat hiervoor kosten aan de klant in rekening worden gebracht.
24.4. Artikel 24.3 is niet van toepassing indien Binnenwout B.V. kan aantonen dat het ziek worden of doodgaan van de binnenboom te wijten is aan een handelen en/of nalaten van de klant.
24.5. De klant is verplicht Binnenwout B.V. de mogelijkheid te geven om de garantieclaim te onderzoeken. Het feit dat Binnenwout B.V. overgaat tot het onderzoeken van de garantieclaim betekent niet dat Binnenwout B.V. de garantieclaim accepteert.
24.6. De garantie op de binnenboom komt te vervallen en een beroep op de garantie wordt niet gehonoreerd indien schade aan de binnenboom is ontstaan:
6.a. Door het niet volgens de gegeven instructies verzorgen van de binnenboom, zoals te veel of te weinig water;
6.b. Doordat de binnenboom verder dan 6 meter van een raam geplaatst is;
6.c. Door vernieling;
6.d. Door omstandigheden die niet aan Binnenwout B.V. te wijten zijn, zoals: weersomstandigheden, brand, inbraak en overstromingen;
6.e. Doordat de binnenboom buiten heeft gestaan;
6.f. Doordat de binnenboom in een ruimte onder de 16 graden heeft gestaan;
6.g. Doordat de binnenboom niet voldoende licht heeft gekregen;
6.h. Doordat onzorgvuldig is omgegaan met de binnenboom.
24.7. Het vervangen van een binnenboom in het kader van de garantie verlengt de garantie niet.